รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ โกสุมพิสัย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หัวขวาง 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4 16.67 5 20.83 0 0.00 15 62.50 20 83.33
ยางน้อย 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00
วังยาว 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
เขวาไร่ 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 11 55.00 18 90.00
แพง 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 50.00 0 0.00 8 50.00 16 100.00
แก้งแก 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 3 30.00 0 0.00 10 100.00
หนองเหล็ก 20 0 20 100.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 17 85.00 19 95.00
หนองบัว 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 5 50.00 0 0.00 4 40.00 9 90.00
เหล่า 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
เขื่อน 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 10 90.91 11 100.00
หนองบอน 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 3 27.27 7 63.64 0 0.00 1 9.09 8 72.73
โพนงาม 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 0 0.00 9 75.00 12 100.00
ยางท่าแจ้ง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 3 30.00 0 0.00 10 100.00
แห่ใต้ 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 100.00 19 100.00
หนองกุงสวรรค์ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 1 10.00 2 20.00 10 100.00
เลิงใต้ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 66.67 2 16.67 2 16.67 12 100.00
ดอนกลาง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 90.91 1 9.09 0 0.00 11 100.00
รวม 233 0 233 100.00 0 0.00 1 0.43 10 4.29 94 40.34 16 6.87 112 48.07 222 95.28