รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ เมืองมหาสารคาม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตลาด 0 30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขวา 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 37.50 15 62.50 24 100.00
ท่าตูม 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 2 20.00 1 10.00 0 0.00 3 30.00
แวงน่าง 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 2 11.76 2 11.76 12 70.59 16 94.12
โคกก่อ 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00
ดอนหว่าน 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 1 11.11 6 66.67 9 100.00
เกิ้ง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 14.29 12 85.71 14 100.00
แก่งเลิงจาน 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00
ท่าสองคอน 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 1 4.35 9 39.13 1 4.35 12 52.17 22 95.65
ลาดพัฒนา 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 36.84 1 5.26 11 57.89 19 100.00
หนองปลิง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75.00 0 0.00 2 25.00 8 100.00
ห้วยแอ่ง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
หนองโน 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 87.50 1 12.50 0 0.00 8 100.00
บัวค้อ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 1 10.00 6 60.00 10 100.00
รวม 185 30 185 100.00 0 0.00 0 0.00 9 4.86 38 20.54 19 10.27 119 64.32 176 95.14