รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด หนองคาย อำเภอ เมืองหนองคาย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ในเมือง 16 5 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 14 87.50 16 100.00
มีชัย 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 0 0.00 1 11.11 6 66.67 7 77.78
โพธิ์ชัย 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 4 33.33 1 8.33 4 33.33 9 75.00
กวนวัน 7 0 7 100.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 2 28.57 0 0.00 4 57.14 6 85.71
เวียงคุก 8 0 8 100.00 0 0.00 1 12.50 1 12.50 1 12.50 0 0.00 5 62.50 6 75.00
วัดธาตุ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.14 2 14.29 11 78.57 14 100.00
หาดคำ 16 4 16 100.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 6 37.50 2 12.50 6 37.50 14 87.50
หินโงม 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 7 87.50 8 100.00
บ้านเดื่อ 16 0 16 100.00 0 0.00 1 6.25 3 18.75 4 25.00 2 12.50 6 37.50 12 75.00
ค่ายบกหวาน 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00
โพนสว่าง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 1 10.00 10 100.00
พระธาตุบังพวน 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 4 28.57 0 0.00 3 21.43 7 50.00 10 71.43
หนองกอมเกาะ 12 5 12 100.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 1 8.33 0 0.00 10 83.33 11 91.67
ปะโค 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
เมืองหมี 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 1 14.29 2 28.57 2 28.57 5 71.43
สีกาย 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
รวม 180 14 180 100.00 0 0.00 3 1.67 18 10.00 30 16.67 15 8.33 114 63.33 159 88.33