รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เลย อำเภอ เมืองเลย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กุดป่อง 20 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เมือง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 53.85 2 15.38 4 30.77 13 100.00
นาอ้อ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 9 100.00
กกดู่ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 6 60.00 0 0.00 2 20.00 2 20.00 4 40.00
น้ำหมาน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
เสี้ยว 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
นาอาน 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 50.00 6 50.00 0 0.00 12 100.00
นาโป่ง 16 0 16 100.00 0 0.00 1 6.25 1 6.25 11 68.75 0 0.00 3 18.75 14 87.50
นาดินดำ 14 0 14 100.00 0 0.00 2 14.29 2 14.29 10 71.43 0 0.00 0 0.00 10 71.43
น้ำสวย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
ชัยพฤกษ์ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 11 100.00
นาแขม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 5 55.56 2 22.22 9 100.00
ศรีสองรัก 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 5 45.45 11 100.00
กกทอง 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00
รวม 155 20 135 87.10 0 0.00 3 1.94 12 7.74 63 40.65 41 26.45 16 10.32 120 77.42