รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ บ้านผือ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บ้านผือ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
หายโศก 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00
เขือน้ำ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 93.33 0 0.00 1 6.67 15 100.00
คำบง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 6 60.00 1 10.00 10 100.00
โนนทอง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 1 6.67 13 86.67 15 100.00
ข้าวสาร 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 8 80.00 10 100.00
จำปาโมง 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 88.24 1 5.88 1 5.88 17 100.00
กลางใหญ่ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
เมืองพาน 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00
คำด้วง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 40.00 2 20.00 4 40.00 10 100.00
หนองหัวคู 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
บ้านค้อ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00
หนองแวง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 6 60.00 3 30.00 10 100.00
รวม 164 0 164 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 94 57.32 16 9.76 54 32.93 164 100.00