รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ บ้านดุง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ศรีสุทโธ 12 31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านดุง 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00
ดงเย็น 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75.00 2 25.00 0 0.00 8 100.00
โพนสูง 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 94.12 0 0.00 1 5.88 17 100.00
อ้อมกอ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 9 90.00 10 100.00
บ้านจันทน์ 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 38.89 0 0.00 11 61.11 18 100.00
บ้านชัย 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
นาไหม 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
ถ่อนนาลับ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
วังทอง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
บ้านม่วง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 35.71 9 64.29 0 0.00 14 100.00
บ้านตาด 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 1 10.00 10 100.00
นาคำ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 11 84.62 13 100.00
รวม 159 31 147 92.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 103 64.78 11 6.92 33 20.75 147 92.45