รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ กุมภวาปี
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตูมใต้ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 55.56 1 11.11 3 33.33 9 100.00
พันดอน 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 20 100.00
เวียงคำ 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 44.44 0 0.00 10 55.56 18 100.00
แชแล 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 57.14 6 42.86 14 100.00
เชียงแหว 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
ห้วยเกิ้ง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
เสอเพลอ 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 100.00 19 100.00
สีออ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
ปะโค 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11.76 0 0.00 15 88.24 17 100.00
ผาสุก 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 9 90.00 10 100.00
ท่าลี่ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.14 0 0.00 13 92.86 14 100.00
กุมภวาปี 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 0 0.00 14 93.33 15 100.00
หนองหว้า 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 10 90.91 11 100.00
รวม 176 0 176 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 14.77 10 5.68 140 79.55 176 100.00