รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ เมืองอุดรธานี
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นิคมสงเคราะห์ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 16.67 3 25.00 7 58.33 12 100.00
บ้านขาว 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
หนองบัว 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
บ้านตาด 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00
โนนสูง 14 0 11 78.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 78.57 11 78.57
หมูม่น 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
เชียงยืน 21 0 20 95.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 38.10 2 9.52 10 47.62 20 95.24
หนองนาคำ 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11.11 0 0.00 16 88.89 18 100.00
กุดสระ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 9 75.00 12 100.00
นาดี 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
บ้านเลื่อม 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 1 14.29 7 100.00
เชียงพิณ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
สามพร้าว 15 2 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 80.00 1 6.67 2 13.33 15 100.00
หนองไฮ 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 50.00 0 0.00 8 50.00 16 100.00
นาข่า 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11.76 15 88.24 17 100.00
บ้านจั่น 11 9 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 36.36 7 63.64 0 0.00 11 100.00
หนองขอนกว้าง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
โคกสะอาด 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
นากว้าง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 50.00 0 0.00 6 50.00 12 100.00
หนองไผ่ 12 0 12 100.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 7 58.33 0 0.00 4 33.33 11 91.67
หมากแข้ง 1 69 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 252 80 248 98.41 1 0.40 1 0.40 0 0.00 84 33.33 18 7.14 144 57.14 246 97.62