รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 1 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าช้าง 13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านใหญ่ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71
วังกระโจม 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าทราย 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
ดอนยอ 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีจุฬา 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 16.67 10 83.33 12 100.00
ดงละคร 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 8 61.54 4 30.77 0 0.00 1 7.69 5 38.46
ศรีนาวา 8 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สาริกา 12 0 6 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 4 33.33 1 8.33 6 50.00
หินตั้ง 9 0 8 88.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 0 0.00 0 0.00 8 88.89
เขาพระ 13 0 7 53.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 38.46 2 15.38 0 0.00 7 53.85
พรหมณี 17 0 5 29.41 0 0.00 0 0.00 3 17.65 2 11.76 0 0.00 0 0.00 2 11.76
รวม 126 26 65 51.59 0 0.00 0 0.00 12 9.52 33 26.19 8 6.35 12 9.52 53 42.06