รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นราธิวาส
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนราธิวาส 63 26 63 100.00 0 0.00 0 0.00 5 7.94 0 0.00 1 1.59 57 90.48 58 92.06
ตากใบ 52 8 52 100.00 0 0.00 0 0.00 3 5.77 26 50.00 13 25.00 10 19.23 49 94.23
บาเจาะ 46 14 46 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.17 32 69.57 10 21.74 3 6.52 45 97.83
ยี่งอ 40 4 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 100.00 40 100.00
ระแงะ 61 10 61 100.00 0 0.00 1 1.64 0 0.00 41 67.21 12 19.67 7 11.48 60 98.36
รือเสาะ 72 20 72 100.00 0 0.00 1 1.39 1 1.39 5 6.94 2 2.78 63 87.50 70 97.22
ศรีสาคร 35 0 35 100.00 0 0.00 7 20.00 2 5.71 1 2.86 1 2.86 24 68.57 26 74.29
แว้ง 46 5 46 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 21.74 3 6.52 33 71.74 46 100.00
สุคิริน 41 6 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.44 40 97.56 41 100.00
สุไหงโก-ลก 19 28 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 0 0.00 18 94.74 19 100.00
สุไหงปาดี 50 8 50 100.00 0 0.00 1 2.00 12 24.00 28 56.00 5 10.00 4 8.00 37 74.00
จะแนะ 31 0 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 64.52 7 22.58 4 12.90 31 100.00
เจาะไอร้อง 33 0 33 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6.06 31 93.94 33 100.00
รวม 589 129 589 100.00 0 0.00 10 1.70 24 4.07 164 27.84 57 9.68 334 56.71 555 94.23