รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ยะลา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองยะลา 80 42 82 102.50 0 0.00 0 0.00 1 1.25 36 45.00 20 25.00 25 31.25 81 101.25
เบตง 32 27 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3 9.38 23 71.88 3 9.38 3 9.38 29 90.63
บันนังสตา 50 5 50 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 90.00 0 0.00 5 10.00 50 100.00
ธารโต 37 1 26 70.27 0 0.00 0 0.00 4 10.81 13 35.14 1 2.70 8 21.62 22 59.46
ยะหา 49 5 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 81.63 2 4.08 7 14.29 49 100.00
รามัน 90 4 90 100.00 0 0.00 1 1.11 10 11.11 41 45.56 15 16.67 23 25.56 79 87.78
กาบัง 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 47.37 0 0.00 10 52.63 19 100.00
กรงปินัง 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 2 8.70 21 91.30 0 0.00 0 0.00 21 91.30
รวม 380 84 371 97.63 0 0.00 1 0.26 20 5.26 228 60.00 41 10.79 81 21.32 350 92.11