รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปัตตานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปัตตานี 71 18 56 78.87 0 0.00 1 1.41 7 9.86 27 38.03 17 23.94 4 5.63 48 67.61
โคกโพธิ์ 82 14 14 17.07 1 1.22 2 2.44 6 7.32 2 2.44 0 0.00 3 3.66 5 6.10
หนองจิก 76 0 62 81.58 0 0.00 1 1.32 9 11.84 31 40.79 9 11.84 12 15.79 52 68.42
ปะนาเระ 53 0 53 100.00 2 3.77 0 0.00 1 1.89 34 64.15 10 18.87 6 11.32 50 94.34
มายอ 59 0 54 91.53 2 3.39 3 5.08 17 28.81 12 20.34 10 16.95 10 16.95 32 54.24
ทุ่งยางแดง 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 95.65 0 0.00 1 4.35 23 100.00
สายบุรี 84 0 73 86.90 0 0.00 0 0.00 4 4.76 19 22.62 43 51.19 7 8.33 69 82.14
ไม้แก่น 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 82.35 2 11.76 1 5.88 17 100.00
ยะหริ่ง 81 0 81 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 61.73 22 27.16 9 11.11 81 100.00
ยะรัง 72 38 60 83.33 4 5.56 5 6.94 19 26.39 10 13.89 1 1.39 21 29.17 32 44.44
กะพ้อ 27 0 15 55.56 0 0.00 1 3.70 5 18.52 3 11.11 3 11.11 3 11.11 9 33.33
แม่ลาน 22 0 22 100.00 1 4.55 3 13.64 17 77.27 0 0.00 0 0.00 1 4.55 1 4.55
รวม 667 70 530 79.46 10 1.50 16 2.40 85 12.74 224 33.58 117 17.54 78 11.69 419 62.82