รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สงขลา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสงขลา 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 74.47 4 8.51 8 17.02 47 100.00
สทิงพระ 79 0 79 100.00 0 0.00 0 0.00 5 6.33 43 54.43 16 20.25 15 18.99 74 93.67
จะนะ 139 0 139 100.00 0 0.00 2 1.44 24 17.27 79 56.83 19 13.67 15 10.79 113 81.29
นาทวี 92 0 83 90.22 10 10.87 13 14.13 29 31.52 17 18.48 1 1.09 13 14.13 31 33.70
เทพา 67 6 66 98.51 1 1.49 4 5.97 15 22.39 24 35.82 11 16.42 11 16.42 46 68.66
สะบ้าย้อย 62 1 57 91.94 0 0.00 0 0.00 1 1.61 17 27.42 16 25.81 23 37.10 56 90.32
ระโนด 73 0 73 100.00 0 0.00 3 4.11 17 23.29 28 38.36 0 0.00 25 34.25 53 72.60
กระแสสินธุ์ 22 0 18 81.82 4 18.18 0 0.00 11 50.00 2 9.09 0 0.00 1 4.55 3 13.64
รัตภูมิ 61 0 61 100.00 0 0.00 2 3.28 11 18.03 34 55.74 8 13.11 6 9.84 48 78.69
สะเดา 66 18 63 95.45 0 0.00 2 3.03 22 33.33 25 37.88 4 6.06 10 15.15 39 59.09
หาดใหญ่ 65 24 63 96.92 0 0.00 0 0.00 14 21.54 24 36.92 10 15.38 15 23.08 49 75.38
นาหม่อม 29 0 29 100.00 0 0.00 0 0.00 6 20.69 7 24.14 6 20.69 10 34.48 23 79.31
ควนเนียง 45 5 45 100.00 0 0.00 0 0.00 4 8.89 10 22.22 1 2.22 30 66.67 41 91.11
บางกล่ำ 36 0 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 38.89 17 47.22 5 13.89 36 100.00
สิงหนคร 77 8 75 97.40 6 7.79 1 1.30 3 3.90 54 70.13 3 3.90 8 10.39 65 84.42
คลองหอยโข่ง 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 62.50 8 25.00 4 12.50 32 100.00
รวม 992 62 966 97.38 21 2.12 27 2.72 162 16.33 433 43.65 124 12.50 199 20.06 756 76.21