รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ชุมพร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชุมพร 164 39 160 97.56 1 0.61 3 1.83 29 17.68 80 48.78 9 5.49 38 23.17 127 77.44
ท่าแซะ 116 0 116 100.00 0 0.00 2 1.72 6 5.17 53 45.69 25 21.55 30 25.86 108 93.10
ปะทิว 75 0 60 80.00 0 0.00 1 1.33 5 6.67 15 20.00 2 2.67 37 49.33 54 72.00
หลังสวน 158 10 134 84.81 0 0.00 6 3.80 32 20.25 32 20.25 23 14.56 41 25.95 96 60.76
ละแม 47 6 44 93.62 0 0.00 0 0.00 8 17.02 19 40.43 8 17.02 9 19.15 36 76.60
พะโต๊ะ 45 4 21 46.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 17.78 13 28.89 21 46.67
สวี 115 12 114 99.13 2 1.74 7 6.09 48 41.74 42 36.52 6 5.22 9 7.83 57 49.57
ทุ่งตะโก 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.86 21 60.00 13 37.14 0 0.00 34 97.14
รวม 755 71 684 90.60 3 0.40 19 2.52 129 17.09 262 34.70 94 12.45 177 23.44 533 70.60