รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช 115 5 111 96.52 0 0.00 0 0.00 12 10.43 29 25.22 25 21.74 45 39.13 99 86.09
พรหมคีรี 39 0 32 82.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 25.64 0 0.00 22 56.41 32 82.05
ลานสกา 44 2 28 63.64 1 2.27 0 0.00 5 11.36 10 22.73 1 2.27 11 25.00 22 50.00
ฉวาง 86 0 55 63.95 0 0.00 0 0.00 3 3.49 3 3.49 7 8.14 42 48.84 52 60.47
พิปูน 42 0 34 80.95 0 0.00 3 7.14 6 14.29 5 11.90 9 21.43 11 26.19 25 59.52
เชียรใหญ่ 97 3 74 76.29 0 0.00 0 0.00 2 2.06 46 47.42 12 12.37 14 14.43 72 74.23
ชะอวด 86 8 84 97.67 12 13.95 12 13.95 30 34.88 20 23.26 0 0.00 10 11.63 30 34.88
ท่าศาลา 110 4 105 95.45 0 0.00 3 2.73 14 12.73 42 38.18 12 10.91 34 30.91 88 80.00
ทุ่งสง 124 28 123 99.19 3 2.42 0 0.00 10 8.06 43 34.68 22 17.74 45 36.29 110 88.71
นาบอน 34 0 15 44.12 0 0.00 2 5.88 4 11.76 3 8.82 3 8.82 3 8.82 9 26.47
ทุ่งใหญ่ 63 0 54 85.71 0 0.00 1 1.59 4 6.35 16 25.40 14 22.22 19 30.16 49 77.78
ปากพนัง 141 0 17 12.06 0 0.00 1 0.71 0 0.00 15 10.64 1 0.71 0 0.00 16 11.35
ร่อนพิบูลย์ 56 12 32 57.14 0 0.00 1 1.79 1 1.79 20 35.71 2 3.57 8 14.29 30 53.57
สิชล 110 17 69 62.73 4 3.64 2 1.82 19 17.27 18 16.36 13 11.82 13 11.82 44 40.00
ขนอม 34 0 12 35.29 0 0.00 1 2.94 1 2.94 4 11.76 5 14.71 1 2.94 10 29.41
หัวไทร 99 0 82 82.83 7 7.07 4 4.04 8 8.08 43 43.43 7 7.07 13 13.13 63 63.64
บางขัน 60 0 36 60.00 0 0.00 0 0.00 5 8.33 6 10.00 6 10.00 19 31.67 31 51.67
ถ้ำพรรณรา 29 0 4 13.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.79 4 13.79
จุฬาภรณ์ 30 1 26 86.67 0 0.00 0 0.00 1 3.33 16 53.33 3 10.00 6 20.00 25 83.33
พระพรหม 40 0 10 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 10.00 0 0.00 6 15.00 10 25.00
นบพิตำ 38 0 38 100.00 1 2.63 0 0.00 11 28.95 20 52.63 6 15.79 0 0.00 26 68.42
ช้างกลาง 36 0 10 27.78 0 0.00 0 0.00 4 11.11 4 11.11 0 0.00 2 5.56 6 16.67
เฉลิมพระเกียรติ 37 0 18 48.65 0 0.00 1 2.70 12 32.43 3 8.11 0 0.00 2 5.41 5 13.51
รวม 1,550 80 1,069 68.97 28 1.81 31 2.00 152 9.81 380 24.52 148 9.55 330 21.29 858 55.35