รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สมุทรสาคร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสมุทรสาคร 116 32 111 95.69 0 0.00 0 0.00 2 1.72 92 79.31 8 6.90 9 7.76 109 93.97
กระทุ่มแบน 76 36 76 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69 90.79 3 3.95 4 5.26 76 100.00
บ้านแพ้ว 98 2 98 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 85 86.73 11 11.22 2 2.04 98 100.00
รวม 290 70 285 98.28 0 0.00 0 0.00 2 0.69 246 84.83 22 7.59 15 5.17 283 97.59