รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครปฐม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครปฐม 225 0 219 97.33 0 0.00 0 0.00 6 2.67 175 77.78 16 7.11 22 9.78 213 94.67
กำแพงแสน 204 0 203 99.51 2 0.98 1 0.49 11 5.39 178 87.25 11 5.39 0 0.00 189 92.65
นครชัยศรี 108 0 108 100.00 6 5.56 1 0.93 8 7.41 81 75.00 5 4.63 7 6.48 93 86.11
ดอนตูม 69 0 69 100.00 0 0.00 1 1.45 0 0.00 67 97.10 1 1.45 0 0.00 68 98.55
บางเลน 180 0 180 100.00 5 2.78 3 1.67 19 10.56 147 81.67 6 3.33 0 0.00 153 85.00
สามพราน 137 0 136 99.27 5 3.65 1 0.73 0 0.00 125 91.24 5 3.65 0 0.00 130 94.89
พุทธมณฑล 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 77.78 0 0.00 4 22.22 18 100.00
รวม 941 0 933 99.15 18 1.91 7 0.74 44 4.68 787 83.63 44 4.68 33 3.51 864 91.82