รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สุพรรณบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี 124 21 100 80.65 3 2.42 0 0.00 3 2.42 38 30.65 18 14.52 38 30.65 94 75.81
เดิมบางนางบวช 121 0 121 100.00 0 0.00 1 0.83 2 1.65 38 31.40 45 37.19 35 28.93 118 97.52
ด่านช้าง 93 2 30 32.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.23 3 3.23 24 25.81 30 32.26
บางปลาม้า 127 5 88 69.29 0 0.00 0 0.00 2 1.57 58 45.67 10 7.87 18 14.17 86 67.72
ศรีประจันต์ 64 0 37 57.81 1 1.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 17.19 25 39.06 36 56.25
ดอนเจดีย์ 50 0 50 100.00 0 0.00 1 2.00 1 2.00 20 40.00 8 16.00 20 40.00 48 96.00
สองพี่น้อง 140 0 111 79.29 8 5.71 0 0.00 1 0.71 25 17.86 48 34.29 29 20.71 102 72.86
สามชุก 68 15 68 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 54.41 9 13.24 22 32.35 68 100.00
อู่ทอง 155 0 113 72.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.29 43 27.74 68 43.87 113 72.90
หนองหญ้าไซ 66 4 28 42.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 19.70 0 0.00 15 22.73 28 42.42
รวม 1,008 47 746 74.01 12 1.19 2 0.20 9 0.89 234 23.21 195 19.35 294 29.17 723 71.73