รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองราชบุรี 186 35 187 100.54 0 0.00 8 4.30 17 9.14 98 52.69 29 15.59 35 18.82 162 87.10
จอมบึง 90 11 90 100.00 0 0.00 2 2.22 1 1.11 32 35.56 27 30.00 28 31.11 87 96.67
สวนผึ้ง 37 0 36 97.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 83.78 1 2.70 4 10.81 36 97.30
ดำเนินสะดวก 105 1 102 97.14 0 0.00 0 0.00 11 10.48 21 20.00 27 25.71 43 40.95 91 86.67
บ้านโป่ง 183 23 183 100.00 0 0.00 0 0.00 21 11.48 52 28.42 22 12.02 88 48.09 162 88.52
บางแพ 65 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.54 12 18.46 3 4.62 49 75.38 64 98.46
โพธาราม 156 10 166 106.41 0 0.00 15 9.62 8 5.13 74 47.44 36 23.08 33 21.15 143 91.67
ปากท่อ 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.18 41 48.24 13 15.29 30 35.29 84 98.82
วัดเพลง 28 0 28 100.00 0 0.00 0 0.00 4 14.29 17 60.71 1 3.57 6 21.43 24 85.71
บ้านคา 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 28 68.29 10 24.39 0 0.00 3 7.32 13 31.71
รวม 976 80 983 100.72 0 0.00 25 2.56 92 9.43 388 39.75 159 16.29 319 32.68 866 88.73