รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เพชรบูรณ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเพชรบูรณ์ 221 17 201 90.95 3 1.36 12 5.43 75 33.94 58 26.24 12 5.43 41 18.55 111 50.23
ชนแดน 139 21 138 99.28 0 0.00 1 0.72 18 12.95 82 58.99 9 6.47 28 20.14 119 85.61
หล่มสัก 251 11 251 100.00 0 0.00 1 0.40 152 60.56 56 22.31 42 16.73 0 0.00 98 39.04
หล่มเก่า 99 0 99 100.00 2 2.02 1 1.01 30 30.30 48 48.48 12 12.12 6 6.06 66 66.67
วิเชียรบุรี 192 0 192 100.00 0 0.00 15 7.81 53 27.60 74 38.54 18 9.38 32 16.67 124 64.58
ศรีเทพ 106 0 106 100.00 5 4.72 0 0.00 9 8.49 72 67.92 17 16.04 3 2.83 92 86.79
หนองไผ่ 142 2 142 100.00 1 0.70 10 7.04 53 37.32 67 47.18 11 7.75 0 0.00 78 54.93
บึงสามพัน 123 10 123 100.00 2 1.63 15 12.20 47 38.21 48 39.02 3 2.44 8 6.50 59 47.97
น้ำหนาว 30 0 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 83.33 0 0.00 5 16.67 30 100.00
วังโป่ง 64 0 64 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 46.88 14 21.88 20 31.25 64 100.00
เขาค้อ 72 0 70 97.22 0 0.00 3 4.17 21 29.17 23 31.94 6 8.33 17 23.61 46 63.89
รวม 1,439 61 1,416 98.40 13 0.90 58 4.03 458 31.83 583 40.51 144 10.01 160 11.12 887 61.64