รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด พิษณุโลก
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพิษณุโลก 173 0 149 86.13 8 4.62 3 1.73 38 21.97 71 41.04 5 2.89 24 13.87 100 57.80
นครไทย 145 3 140 96.55 5 3.45 7 4.83 53 36.55 43 29.66 4 2.76 28 19.31 75 51.72
ชาติตระการ 72 0 47 65.28 3 4.17 0 0.00 9 12.50 21 29.17 11 15.28 3 4.17 35 48.61
บางระกำ 142 0 142 100.00 0 0.00 3 2.11 14 9.86 111 78.17 8 5.63 6 4.23 125 88.03
บางกระทุ่ม 87 0 87 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 57.47 14 16.09 23 26.44 87 100.00
พรหมพิราม 122 0 46 37.70 1 0.82 0 0.00 11 9.02 28 22.95 1 0.82 5 4.10 34 27.87
วัดโบสถ์ 61 0 33 54.10 0 0.00 0 0.00 6 9.84 20 32.79 5 8.20 2 3.28 27 44.26
วังทอง 168 0 168 100.00 3 1.79 5 2.98 44 26.19 79 47.02 22 13.10 15 8.93 116 69.05
เนินมะปราง 77 0 77 100.00 0 0.00 0 0.00 6 7.79 39 50.65 12 15.58 20 25.97 71 92.21
รวม 1,047 3 889 84.91 20 1.91 18 1.72 181 17.29 462 44.13 82 7.83 126 12.03 670 63.99