รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สุโขทัย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุโขทัย 86 12 39 45.35 0 0.00 0 0.00 14 16.28 21 24.42 2 2.33 2 2.33 25 29.07
บ้านด่านลานหอย 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 24 33.80 32 45.07 15 21.13 0 0.00 47 66.20
คีรีมาศ 100 0 100 100.00 0 0.00 0 0.00 8 8.00 46 46.00 12 12.00 34 34.00 92 92.00
กงไกรลาศ 109 0 109 100.00 0 0.00 3 2.75 53 48.62 33 30.28 8 7.34 12 11.01 53 48.62
ศรีสัชนาลัย 134 0 131 97.76 1 0.75 0 0.00 18 13.43 62 46.27 14 10.45 36 26.87 112 83.58
ศรีสำโรง 118 0 118 100.00 0 0.00 0 0.00 7 5.93 76 64.41 10 8.47 25 21.19 111 94.07
สวรรคโลก 117 11 117 100.00 0 0.00 2 1.71 0 0.00 72 61.54 8 6.84 35 29.91 115 98.29
ศรีนคร 47 5 47 100.00 0 0.00 3 6.38 9 19.15 35 74.47 0 0.00 0 0.00 35 74.47
ทุ่งเสลี่ยม 59 0 58 98.31 1 1.69 0 0.00 4 6.78 19 32.20 3 5.08 31 52.54 53 89.83
รวม 841 28 790 93.94 2 0.24 8 0.95 137 16.29 396 47.09 72 8.56 175 20.81 643 76.46