รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ตาก
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองตาก 104 16 104 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 74 71.15 30 28.85 0 0.00 104 100.00
บ้านตาก 79 0 21 26.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 6.33 1 1.27 15 18.99 21 26.58
สามเงา 46 0 11 23.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 23.91 0 0.00 0 0.00 11 23.91
แม่ระมาด 57 0 32 56.14 13 22.81 4 7.02 2 3.51 3 5.26 2 3.51 8 14.04 13 22.81
ท่าสองยาง 67 0 67 100.00 19 28.36 14 20.90 11 16.42 20 29.85 3 4.48 0 0.00 23 34.33
แม่สอด 110 0 96 87.27 8 7.27 0 0.00 12 10.91 34 30.91 22 20.00 20 18.18 76 69.09
พบพระ 55 6 55 100.00 0 0.00 2 3.64 11 20.00 41 74.55 1 1.82 0 0.00 42 76.36
อุ้มผาง 36 3 36 100.00 0 0.00 0 0.00 15 41.67 15 41.67 5 13.89 1 2.78 21 58.33
วังเจ้า 28 0 26 92.86 0 0.00 0 0.00 10 35.71 11 39.29 1 3.57 4 14.29 16 57.14
รวม 582 25 448 76.98 40 6.87 20 3.44 61 10.48 214 36.77 65 11.17 48 8.25 327 56.19