รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด กำแพงเพชร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร 220 38 214 97.27 22 10.00 7 3.18 38 17.27 90 40.91 17 7.73 40 18.18 147 66.82
ไทรงาม 71 0 71 100.00 0 0.00 2 2.82 18 25.35 39 54.93 1 1.41 11 15.49 51 71.83
คลองลาน 68 0 36 52.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.41 0 0.00 33 48.53 36 52.94
ขาณุวรลักษบุรี 143 7 131 91.61 0 0.00 2 1.40 23 16.08 69 48.25 10 6.99 27 18.88 106 74.13
คลองขลุง 103 0 99 96.12 1 0.97 0 0.00 49 47.57 41 39.81 1 0.97 7 6.80 49 47.57
พรานกระต่าย 116 0 89 76.72 0 0.00 2 1.72 24 20.69 13 11.21 0 0.00 50 43.10 63 54.31
ลานกระบือ 68 0 68 100.00 0 0.00 2 2.94 7 10.29 0 0.00 19 27.94 40 58.82 59 86.76
ทรายทองวัฒนา 38 0 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 18.42 0 0.00 31 81.58 38 100.00
ปางศิลาทอง 42 0 38 90.48 0 0.00 6 14.29 14 33.33 17 40.48 0 0.00 1 2.38 18 42.86
บึงสามัคคี 45 0 45 100.00 0 0.00 0 0.00 6 13.33 9 20.00 0 0.00 30 66.67 39 86.67
โกสัมพีนคร 43 0 43 100.00 0 0.00 3 6.98 8 18.60 8 18.60 12 27.91 12 27.91 32 74.42
รวม 957 45 872 91.12 23 2.40 24 2.51 187 19.54 296 30.93 60 6.27 282 29.47 638 66.67