รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุทัยธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุทัยธานี 86 15 85 98.84 2 2.33 1 1.16 0 0.00 82 95.35 0 0.00 0 0.00 82 95.35
ทัพทัน 90 0 90 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 84 93.33 0 0.00 6 6.67 90 100.00
สว่างอารมณ์ 65 0 65 100.00 1 1.54 4 6.15 18 27.69 42 64.62 0 0.00 0 0.00 42 64.62
หนองฉาง 97 0 97 100.00 0 0.00 7 7.22 11 11.34 64 65.98 0 0.00 15 15.46 79 81.44
หนองขาหย่าง 53 0 53 100.00 0 0.00 1 1.89 6 11.32 28 52.83 0 0.00 18 33.96 46 86.79
บ้านไร่ 136 0 134 98.53 3 2.21 2 1.47 8 5.88 121 88.97 0 0.00 0 0.00 121 88.97
ลานสัก 84 0 84 100.00 0 0.00 9 10.71 6 7.14 47 55.95 13 15.48 9 10.71 69 82.14
ห้วยคต 31 0 31 100.00 1 3.23 1 3.23 1 3.23 24 77.42 1 3.23 3 9.68 28 90.32
รวม 642 15 639 99.53 7 1.09 25 3.89 50 7.79 492 76.64 14 2.18 51 7.94 557 86.76