รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครสวรรค์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครสวรรค์ 175 71 106 60.57 0 0.00 13 7.43 33 18.86 37 21.14 7 4.00 16 9.14 60 34.29
โกรกพระ 65 4 65 100.00 0 0.00 2 3.08 30 46.15 15 23.08 6 9.23 12 18.46 33 50.77
ชุมแสง 126 14 120 95.24 0 0.00 1 0.79 2 1.59 93 73.81 6 4.76 18 14.29 117 92.86
หนองบัว 107 0 107 100.00 0 0.00 0 0.00 6 5.61 79 73.83 20 18.69 2 1.87 101 94.39
บรรพตพิสัย 118 2 118 100.00 0 0.00 0 0.00 11 9.32 69 58.47 11 9.32 27 22.88 107 90.68
เก้าเลี้ยว 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.33 9 20.93 15 34.88 18 41.86 42 97.67
ตาคลี 125 30 125 100.00 0 0.00 0 0.00 4 3.20 61 48.80 22 17.60 38 30.40 121 96.80
ท่าตะโก 111 7 111 100.00 0 0.00 1 0.90 18 16.22 78 70.27 7 6.31 7 6.31 92 82.88
ไพศาลี 101 0 101 100.00 0 0.00 2 1.98 36 35.64 54 53.47 4 3.96 5 4.95 63 62.38
พยุหะคีรี 125 0 125 100.00 0 0.00 1 0.80 5 4.00 109 87.20 5 4.00 5 4.00 119 95.20
ลาดยาว 149 16 148 99.33 0 0.00 2 1.34 49 32.89 93 62.42 2 1.34 2 1.34 97 65.10
ตากฟ้า 76 12 76 100.00 0 0.00 9 11.84 36 47.37 29 38.16 1 1.32 1 1.32 31 40.79
แม่วงก์ 66 0 66 100.00 0 0.00 13 19.70 39 59.09 10 15.15 2 3.03 2 3.03 14 21.21
แม่เปิน 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 12 50.00 3 12.50 0 0.00 9 37.50 12 50.00
ชุมตาบง 23 0 23 100.00 0 0.00 4 17.39 4 17.39 13 56.52 2 8.70 0 0.00 15 65.22
รวม 1,434 156 1,358 94.70 0 0.00 48 3.35 286 19.94 752 52.44 110 7.67 162 11.30 1,024 71.41