รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงราย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเชียงราย 228 65 228 100.00 2 0.88 14 6.14 80 35.09 83 36.40 35 15.35 14 6.14 132 57.89
เวียงชัย 75 0 75 100.00 0 0.00 3 4.00 36 48.00 19 25.33 2 2.67 15 20.00 36 48.00
เชียงของ 101 0 101 100.00 4 3.96 3 2.97 47 46.53 28 27.72 10 9.90 9 8.91 47 46.53
เทิง 156 0 117 75.00 6 3.85 3 1.92 27 17.31 42 26.92 13 8.33 26 16.67 81 51.92
พาน 236 0 216 91.53 22 9.32 16 6.78 80 33.90 81 34.32 11 4.66 6 2.54 98 41.53
ป่าแดด 59 0 52 88.14 0 0.00 0 0.00 18 30.51 29 49.15 4 6.78 1 1.69 34 57.63
แม่จัน 139 0 139 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.88 72 51.80 37 26.62 26 18.71 135 97.12
เชียงแสน 71 0 70 98.59 2 2.82 1 1.41 8 11.27 14 19.72 1 1.41 44 61.97 59 83.10
แม่สาย 87 0 87 100.00 0 0.00 4 4.60 15 17.24 53 60.92 14 16.09 1 1.15 68 78.16
แม่สรวย 131 0 119 90.84 8 6.11 12 9.16 42 32.06 31 23.66 7 5.34 19 14.50 57 43.51
เวียงป่าเป้า 93 0 93 100.00 2 2.15 4 4.30 34 36.56 35 37.63 7 7.53 11 11.83 53 56.99
พญาเม็งราย 72 0 71 98.61 9 12.50 4 5.56 32 44.44 23 31.94 2 2.78 1 1.39 26 36.11
เวียงแก่น 41 0 13 31.71 0 0.00 1 2.44 7 17.07 5 12.20 0 0.00 0 0.00 5 12.20
ขุนตาล 55 0 55 100.00 5 9.09 0 0.00 12 21.82 13 23.64 4 7.27 21 38.18 38 69.09
แม่ฟ้าหลวง 78 1 13 16.67 10 12.82 0 0.00 3 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ลาว 63 0 63 100.00 0 0.00 0 0.00 13 20.63 23 36.51 7 11.11 20 31.75 50 79.37
เวียงเชียงรุ้ง 43 0 29 67.44 0 0.00 1 2.33 5 11.63 13 30.23 2 4.65 8 18.60 23 53.49
ดอยหลวง 33 0 32 96.97 0 0.00 0 0.00 2 6.06 26 78.79 0 0.00 4 12.12 30 90.91
รวม 1,761 66 1,573 89.32 70 3.98 66 3.75 465 26.41 590 33.50 156 8.86 226 12.83 972 55.20