รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด พะเยา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพะเยา 172 14 172 100.00 0 0.00 2 1.16 12 6.98 68 39.53 10 5.81 80 46.51 158 91.86
จุน 86 0 86 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6.98 27 31.40 53 61.63 86 100.00
เชียงคำ 135 1 130 96.30 0 0.00 0 0.00 26 19.26 63 46.67 3 2.22 38 28.15 104 77.04
เชียงม่วน 34 0 34 100.00 0 0.00 0 0.00 11 32.35 16 47.06 0 0.00 7 20.59 23 67.65
ดอกคำใต้ 125 0 115 92.00 0 0.00 2 1.60 12 9.60 61 48.80 0 0.00 40 32.00 101 80.80
ปง 88 0 87 98.86 0 0.00 1 1.14 12 13.64 27 30.68 12 13.64 35 39.77 74 84.09
แม่ใจ 66 0 66 100.00 0 0.00 2 3.03 2 3.03 21 31.82 12 18.18 29 43.94 62 93.94
ภูซาง 59 0 54 91.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 35.59 0 0.00 33 55.93 54 91.53
ภูกามยาว 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 60.98 13 31.71 3 7.32 41 100.00
รวม 806 15 785 97.39 0 0.00 7 0.87 75 9.31 308 38.21 77 9.55 318 39.45 703 87.22