รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด น่าน
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองน่าน 109 28 93 85.32 0 0.00 1 0.92 10 9.17 65 59.63 11 10.09 6 5.50 82 75.23
แม่จริม 38 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านหลวง 26 0 20 76.92 0 0.00 0 0.00 7 26.92 7 26.92 0 0.00 6 23.08 13 50.00
นาน้อย 68 0 68 100.00 4 5.88 2 2.94 20 29.41 21 30.88 13 19.12 8 11.76 42 61.76
ปัว 107 0 12 11.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 11.21 0 0.00 0 0.00 12 11.21
ท่าวังผา 91 0 66 72.53 0 0.00 2 2.20 12 13.19 17 18.68 5 5.49 30 32.97 52 57.14
เวียงสา 128 0 111 86.72 6 4.69 1 0.78 21 16.41 57 44.53 6 4.69 20 15.63 83 64.84
ทุ่งช้าง 40 0 37 92.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 10.00 2 5.00 31 77.50 37 92.50
เชียงกลาง 60 0 52 86.67 0 0.00 0 0.00 4 6.67 18 30.00 4 6.67 26 43.33 48 80.00
นาหมื่น 48 0 45 93.75 3 6.25 0 0.00 21 43.75 17 35.42 0 0.00 4 8.33 21 43.75
สันติสุข 31 0 31 100.00 0 0.00 0 0.00 1 3.23 16 51.61 12 38.71 2 6.45 30 96.77
บ่อเกลือ 39 0 17 43.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 23.08 8 20.51 0 0.00 17 43.59
สองแคว 25 0 25 100.00 1 4.00 2 8.00 5 20.00 8 32.00 3 12.00 6 24.00 17 68.00
ภูเพียง 61 0 61 100.00 0 0.00 1 1.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 98.36 60 98.36
เฉลิมพระเกียรติ 22 0 19 86.36 0 0.00 0 0.00 10 45.45 3 13.64 1 4.55 5 22.73 9 40.91
รวม 893 28 657 73.57 14 1.57 9 1.01 111 12.43 254 28.44 65 7.28 204 22.84 523 58.57