รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด แพร่
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองแพร่ 166 18 62 37.35 3 1.81 1 0.60 8 4.82 16 9.64 14 8.43 20 12.05 50 30.12
ร้องกวาง 93 0 63 67.74 9 9.68 2 2.15 27 29.03 23 24.73 2 2.15 0 0.00 25 26.88
ลอง 90 0 41 45.56 4 4.44 0 0.00 13 14.44 8 8.89 12 13.33 4 4.44 24 26.67
สูงเม่น 110 0 68 61.82 4 3.64 1 0.91 15 13.64 31 28.18 5 4.55 12 10.91 48 43.64
เด่นชัย 52 0 26 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 23.08 0 0.00 14 26.92 26 50.00
สอง 85 0 4 4.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4.71 0 0.00 0 0.00 4 4.71
วังชิ้น 77 0 29 37.66 2 2.60 0 0.00 7 9.09 13 16.88 0 0.00 7 9.09 20 25.97
หนองม่วงไข่ 35 0 31 88.57 0 0.00 0 0.00 1 2.86 9 25.71 10 28.57 11 31.43 30 85.71
รวม 708 18 324 45.76 22 3.11 4 0.56 71 10.03 116 16.38 43 6.07 68 9.60 227 32.06