รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุตรดิตถ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 159 26 158 99.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 157 98.74 1 0.63 0 0.00 158 99.37
ตรอน 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 19.15 15 31.91 23 48.94 47 100.00
ท่าปลา 76 0 76 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 76 100.00 0 0.00 0 0.00 76 100.00
น้ำปาด 58 0 49 84.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 75.86 2 3.45 3 5.17 49 84.48
ฟากท่า 31 0 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 58.06 3 9.68 10 32.26 31 100.00
บ้านโคก 31 0 28 90.32 0 0.00 0 0.00 1 3.23 27 87.10 0 0.00 0 0.00 27 87.10
พิชัย 98 0 98 100.00 0 0.00 5 5.10 6 6.12 30 30.61 18 18.37 39 39.80 87 88.78
ลับแล 71 0 65 91.55 0 0.00 1 1.41 0 0.00 38 53.52 14 19.72 12 16.90 64 90.14
ทองแสนขัน 49 0 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 75.51 9 18.37 3 6.12 49 100.00
รวม 620 26 601 96.94 0 0.00 6 0.97 7 1.13 436 70.32 62 10.00 90 14.52 588 94.84