รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ลำปาง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองลำปาง 186 41 182 97.85 0 0.00 8 4.30 25 13.44 120 64.52 18 9.68 11 5.91 149 80.11
แม่เมาะ 44 0 44 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 72.73 9 20.45 3 6.82 44 100.00
เกาะคา 78 0 59 75.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 52.56 4 5.13 14 17.95 59 75.64
เสริมงาม 42 0 42 100.00 0 0.00 1 2.38 17 40.48 17 40.48 1 2.38 6 14.29 24 57.14
งาว 85 0 34 40.00 0 0.00 0 0.00 1 1.18 16 18.82 13 15.29 4 4.71 33 38.82
แจ้ห่ม 66 0 44 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 27.27 10 15.15 16 24.24 44 66.67
วังเหนือ 80 0 58 72.50 5 6.25 3 3.75 20 25.00 22 27.50 1 1.25 7 8.75 30 37.50
เถิน 95 0 91 95.79 0 0.00 0 0.00 11 11.58 27 28.42 14 14.74 39 41.05 80 84.21
แม่พริก 30 0 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 73.33 1 3.33 7 23.33 30 100.00
แม่ทะ 96 0 95 98.96 0 0.00 2 2.08 6 6.25 54 56.25 13 13.54 20 20.83 87 90.63
สบปราบ 46 0 46 100.00 0 0.00 0 0.00 4 8.70 27 58.70 13 28.26 2 4.35 42 91.30
ห้างฉัตร 73 0 56 76.71 2 2.74 1 1.37 0 0.00 42 57.53 0 0.00 11 15.07 53 72.60
เมืองปาน 56 0 43 76.79 0 0.00 0 0.00 15 26.79 22 39.29 0 0.00 6 10.71 28 50.00
รวม 977 41 824 84.34 7 0.72 15 1.54 99 10.13 460 47.08 97 9.93 146 14.94 703 71.95