รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเชียงใหม่ 78 97 78 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62 79.49 9 11.54 7 8.97 78 100.00
จอมทอง 103 0 89 86.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62 60.19 17 16.50 10 9.71 89 86.41
แม่แจ่ม 104 0 104 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 91.35 9 8.65 0 0.00 104 100.00
เชียงดาว 83 0 72 86.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 57.83 1 1.20 23 27.71 72 86.75
ดอยสะเก็ด 112 0 112 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 38.39 18 16.07 51 45.54 112 100.00
แม่แตง 120 0 120 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 36.67 30 25.00 46 38.33 120 100.00
แม่ริม 92 0 92 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 29.35 22 23.91 43 46.74 92 100.00
สะเมิง 45 0 37 82.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 73.33 1 2.22 3 6.67 37 82.22
ฝาง 119 0 113 94.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 79 66.39 13 10.92 21 17.65 113 94.96
แม่อาย 93 0 67 72.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 55.91 3 3.23 12 12.90 67 72.04
พร้าว 109 0 92 84.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 68.81 15 13.76 2 1.83 92 84.40
สันป่าตอง 120 0 120 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 16.67 26 21.67 74 61.67 120 100.00
สันกำแพง 100 0 100 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 37.00 30 30.00 33 33.00 100 100.00
สันทราย 125 0 125 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53 42.40 39 31.20 33 26.40 125 100.00
หางดง 109 0 109 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 109 100.00 0 0.00 0 0.00 109 100.00
ฮอด 61 0 61 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 88.52 2 3.28 5 8.20 61 100.00
ดอยเต่า 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 74.42 5 11.63 6 13.95 43 100.00
อมก๋อย 95 0 94 98.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 94 98.95 0 0.00 0 0.00 94 98.95
สารภี 106 0 90 84.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 29.25 6 5.66 53 50.00 90 84.91
เวียงแหง 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 78.26 1 4.35 4 17.39 23 100.00
ไชยปราการ 44 0 44 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 47.73 4 9.09 19 43.18 44 100.00
แม่วาง 58 0 58 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 98.28 0 0.00 1 1.72 58 100.00
แม่ออน 49 0 39 79.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 63.27 6 12.24 2 4.08 39 79.59
ดอยหล่อ 54 0 43 79.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 77.78 0 0.00 1 1.85 43 79.63
กัลยาณิวัฒนา 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 100.00 0 0.00 0 0.00 22 100.00
รวม 2,067 97 1,947 94.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,241 60.04 257 12.43 449 21.72 1,947 94.19