รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มุกดาหาร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองมุกดาหาร 149 34 149 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.01 60 40.27 17 11.41 69 46.31 146 97.99
นิคมคำสร้อย 79 0 79 100.00 1 1.27 3 3.80 14 17.72 40 50.63 8 10.13 13 16.46 61 77.22
ดอนตาล 63 0 63 100.00 0 0.00 4 6.35 1 1.59 52 82.54 3 4.76 3 4.76 58 92.06
ดงหลวง 60 0 56 93.33 0 0.00 1 1.67 5 8.33 41 68.33 0 0.00 9 15.00 50 83.33
คำชะอี 88 0 88 100.00 0 0.00 1 1.14 17 19.32 36 40.91 2 2.27 32 36.36 70 79.55
หว้านใหญ่ 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 48.84 10 23.26 12 27.91 43 100.00
หนองสูง 44 0 44 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 22.73 12 27.27 22 50.00 44 100.00
รวม 526 34 522 99.24 1 0.19 9 1.71 40 7.60 260 49.43 52 9.89 160 30.42 472 89.73