รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครพนม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครพนม 165 25 165 100.00 0 0.00 1 0.61 13 7.88 31 18.79 23 13.94 97 58.79 151 91.52
ปลาปาก 85 0 85 100.00 0 0.00 1 1.18 7 8.24 5 5.88 24 28.24 48 56.47 77 90.59
ท่าอุเทน 111 0 111 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3.60 76 68.47 31 27.93 111 100.00
บ้านแพง 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 10.61 26 39.39 33 50.00 66 100.00
ธาตุพนม 136 0 136 100.00 0 0.00 1 0.74 4 2.94 68 50.00 31 22.79 32 23.53 131 96.32
เรณูนคร 91 0 91 100.00 0 0.00 1 1.10 8 8.79 48 52.75 8 8.79 26 28.57 82 90.11
นาแก 143 0 142 99.30 0 0.00 0 0.00 3 2.10 52 36.36 28 19.58 59 41.26 139 97.20
ศรีสงคราม 109 0 109 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.75 33 30.28 34 31.19 39 35.78 106 97.25
นาหว้า 68 0 68 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 17.65 39 57.35 17 25.00 68 100.00
โพนสวรรค์ 90 0 90 100.00 0 0.00 2 2.22 20 22.22 35 38.89 23 25.56 10 11.11 68 75.56
นาทม 37 0 32 86.49 0 0.00 4 10.81 2 5.41 7 18.92 5 13.51 14 37.84 26 70.27
วังยาง 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 7 25.93 11 40.74 8 29.63 26 96.30
รวม 1,128 25 1,122 99.47 0 0.00 10 0.89 61 5.41 309 27.39 328 29.08 414 36.70 1,051 93.17