รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสกลนคร 173 55 181 104.62 0 0.00 0 0.00 9 5.20 77 44.51 84 48.55 11 6.36 172 99.42
กุสุมาลย์ 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 57.75 0 0.00 30 42.25 71 100.00
กุดบาก 40 0 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 80.00 4 10.00 4 10.00 40 100.00
พรรณานิคม 135 8 96 71.11 0 0.00 0 0.00 1 0.74 33 24.44 2 1.48 60 44.44 95 70.37
พังโคน 69 11 69 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 34.78 17 24.64 28 40.58 69 100.00
วาริชภูมิ 69 5 71 102.90 0 0.00 1 1.45 7 10.14 15 21.74 10 14.49 38 55.07 63 91.30
นิคมน้ำอูน 29 0 25 86.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 31.03 16 55.17 0 0.00 25 86.21
วานรนิวาส 183 0 182 99.45 0 0.00 0 0.00 14 7.65 108 59.02 13 7.10 47 25.68 168 91.80
คำตากล้า 61 0 52 85.25 0 0.00 0 0.00 2 3.28 28 45.90 9 14.75 13 21.31 50 81.97
บ้านม่วง 98 0 98 100.00 0 0.00 2 2.04 0 0.00 33 33.67 11 11.22 52 53.06 96 97.96
อากาศอำนวย 94 0 94 100.00 0 0.00 0 0.00 3 3.19 39 41.49 21 22.34 31 32.98 91 96.81
สว่างแดนดิน 189 0 170 89.95 2 1.06 2 1.06 11 5.82 64 33.86 25 13.23 66 34.92 155 82.01
ส่องดาว 46 0 46 100.00 0 0.00 0 0.00 4 8.70 5 10.87 0 0.00 37 80.43 42 91.30
เต่างอย 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 37.50 4 12.50 16 50.00 32 100.00
โคกศรีสุพรรณ 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 9.43 4 7.55 44 83.02 53 100.00
เจริญศิลป์ 59 1 53 89.83 0 0.00 0 0.00 1 1.69 0 0.00 1 1.69 51 86.44 52 88.14
โพนนาแก้ว 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 47.17 18 33.96 10 18.87 53 100.00
ภูพาน 65 0 65 100.00 0 0.00 1 1.54 7 10.77 38 58.46 0 0.00 19 29.23 57 87.69
รวม 1,519 80 1,451 95.52 2 0.13 6 0.39 59 3.88 588 38.71 239 15.73 557 36.67 1,384 91.11