รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด กาฬสินธุ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์ 185 0 185 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.62 11 5.95 171 92.43 185 100.00
นามน 67 0 67 100.00 0 0.00 0 0.00 24 35.82 14 20.90 1 1.49 28 41.79 43 64.18
กมลาไสย 111 0 111 100.00 0 0.00 1 0.90 0 0.00 1 0.90 2 1.80 107 96.40 110 99.10
ร่องคำ 40 0 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 100.00 40 100.00
กุฉินารายณ์ 145 0 145 100.00 0 0.00 0 0.00 10 6.90 6 4.14 68 46.90 61 42.07 135 93.10
เขาวง 71 0 66 92.96 0 0.00 2 2.82 21 29.58 13 18.31 11 15.49 19 26.76 43 60.56
ยางตลาด 208 0 208 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 16.35 34 16.35 140 67.31 208 100.00
ห้วยเม็ก 84 0 84 100.00 0 0.00 1 1.19 12 14.29 20 23.81 8 9.52 43 51.19 71 84.52
สหัสขันธ์ 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 10 11.76 16 18.82 4 4.71 55 64.71 75 88.24
คำม่วง 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.82 0 0.00 4 5.63 65 91.55 69 97.18
ท่าคันโท 60 0 60 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.67 20 33.33 12 20.00 27 45.00 59 98.33
หนองกุงศรี 113 0 113 100.00 0 0.00 1 0.88 5 4.42 51 45.13 7 6.19 49 43.36 107 94.69
สมเด็จ 94 0 94 100.00 0 0.00 2 2.13 14 14.89 52 55.32 12 12.77 14 14.89 78 82.98
ห้วยผึ้ง 52 0 52 100.00 0 0.00 0 0.00 9 17.31 18 34.62 4 7.69 21 40.38 43 82.69
สามชัย 47 0 47 100.00 0 0.00 1 2.13 4 8.51 2 4.26 4 8.51 36 76.60 42 89.36
นาคู 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.82 6 10.91 4 7.27 44 80.00 54 98.18
ดอนจาน 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 16.67 3 6.25 37 77.08 48 100.00
ฆ้องชัย 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 22.92 2 4.17 35 72.92 48 100.00
รวม 1,584 0 1,579 99.68 0 0.00 8 0.51 113 7.13 275 17.36 191 12.06 992 62.63 1,458 92.05