รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองร้อยเอ็ด 201 20 201 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 77 38.31 10 4.98 114 56.72 201 100.00
เกษตรวิสัย 175 0 173 98.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.71 7 4.00 163 93.14 173 98.86
ปทุมรัตต์ 101 0 101 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.97 13 12.87 25 24.75 60 59.41 98 97.03
จตุรพักตรพิมาน 150 0 150 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.67 42 28.00 28 18.67 76 50.67 146 97.33
ธวัชบุรี 147 0 147 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 35.37 12 8.16 83 56.46 147 100.00
พนมไพร 160 0 160 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.63 75 46.88 23 14.38 61 38.13 159 99.38
โพนทอง 196 0 196 100.00 0 0.00 0 0.00 6 3.06 14 7.14 30 15.31 146 74.49 190 96.94
โพธิ์ชัย 112 0 112 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 7.14 37 33.04 67 59.82 112 100.00
หนองพอก 120 0 120 100.00 0 0.00 1 0.83 41 34.17 50 41.67 21 17.50 7 5.83 78 65.00
เสลภูมิ 235 0 235 100.00 0 0.00 2 0.85 11 4.68 92 39.15 41 17.45 89 37.87 222 94.47
สุวรรณภูมิ 199 0 199 100.00 0 0.00 2 1.01 10 5.03 12 6.03 6 3.02 169 84.92 187 93.97
เมืองสรวง 49 0 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.12 17 34.69 29 59.18 49 100.00
โพนทราย 57 0 57 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 77.19 1 1.75 12 21.05 57 100.00
อาจสามารถ 139 0 138 99.28 0 0.00 0 0.00 4 2.88 30 21.58 26 18.71 78 56.12 134 96.40
เมยวดี 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 100.00 43 100.00
ศรีสมเด็จ 82 0 82 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 53.66 21 25.61 17 20.73 82 100.00
จังหาร 110 0 110 100.00 0 0.00 1 0.91 1 0.91 5 4.55 4 3.64 99 90.00 108 98.18
เชียงขวัญ 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 59.09 10 15.15 17 25.76 66 100.00
หนองฮี 54 0 54 100.00 0 0.00 0 0.00 6 11.11 42 77.78 2 3.70 4 7.41 48 88.89
ทุ่งเขาหลวง 51 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 17.65 22 43.14 20 39.22 51 100.00
รวม 2,447 20 2,444 99.88 0 0.00 6 0.25 87 3.56 654 26.73 343 14.02 1,354 55.33 2,351 96.08