รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด มหาสารคาม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองมหาสารคาม 185 30 185 100.00 0 0.00 0 0.00 9 4.86 38 20.54 19 10.27 119 64.32 176 95.14
แกดำ 88 0 88 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.14 1 1.14 86 97.73 88 100.00
โกสุมพิสัย 233 0 233 100.00 0 0.00 1 0.43 10 4.29 94 40.34 16 6.87 112 48.07 222 95.28
กันทรวิชัย 183 0 183 100.00 0 0.00 0 0.00 9 4.92 58 31.69 26 14.21 90 49.18 174 95.08
เชียงยืน 116 0 116 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 14.66 2 1.72 97 83.62 116 100.00
บรบือ 209 0 209 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.48 65 31.10 13 6.22 130 62.20 208 99.52
นาเชือก 145 0 145 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 11.72 34 23.45 94 64.83 145 100.00
พยัคฆภูมิพิสัย 227 0 227 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.44 131 57.71 49 21.59 46 20.26 226 99.56
วาปีปทุม 241 6 241 100.00 0 0.00 0 0.00 6 2.49 58 24.07 59 24.48 118 48.96 235 97.51
นาดูน 94 0 94 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 59.57 19 20.21 19 20.21 94 100.00
ยางสีสุราช 91 0 91 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.20 33 36.26 23 25.27 33 36.26 89 97.80
กุดรัง 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 25.88 0 0.00 63 74.12 85 100.00
ชื่นชม 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 3 6.38 13 27.66 0 0.00 31 65.96 44 93.62
รวม 1,944 36 1,944 100.00 0 0.00 1 0.05 41 2.11 603 31.02 261 13.43 1,038 53.40 1,902 97.84