รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองหนองคาย 180 14 180 100.00 0 0.00 3 1.67 18 10.00 30 16.67 15 8.33 114 63.33 159 88.33
ท่าบ่อ 91 15 91 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.20 5 5.49 2 2.20 82 90.11 89 97.80
โพนพิสัย 159 2 159 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.89 156 98.11 159 100.00
ศรีเชียงใหม่ 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 25.58 1 2.33 31 72.09 43 100.00
สังคม 36 3 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 13.89 5 13.89 26 72.22 36 100.00
สระใคร 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 26.83 13 31.71 17 41.46 41 100.00
เฝ้าไร่ 73 7 73 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5.48 17 23.29 52 71.23 73 100.00
รัตนวาปี 62 0 62 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 48.39 9 14.52 23 37.10 62 100.00
โพธิ์ตาก 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00
รวม 712 41 712 100.00 0 0.00 3 0.42 20 2.81 123 17.28 65 9.13 501 70.37 689 96.77