รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุดรธานี 252 80 248 98.41 1 0.40 1 0.40 0 0.00 84 33.33 18 7.14 144 57.14 246 97.62
กุดจับ 90 0 90 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 61.11 6 6.67 29 32.22 90 100.00
หนองวัวซอ 78 0 78 100.00 0 0.00 1 1.28 12 15.38 32 41.03 3 3.85 30 38.46 65 83.33
กุมภวาปี 176 0 176 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 14.77 10 5.68 140 79.55 176 100.00
โนนสะอาด 66 0 66 100.00 0 0.00 2 3.03 13 19.70 19 28.79 5 7.58 27 40.91 51 77.27
หนองหาน 163 0 161 98.77 10 6.13 2 1.23 10 6.13 102 62.58 7 4.29 30 18.40 139 85.28
ทุ่งฝน 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 64.86 7 18.92 6 16.22 37 100.00
ไชยวาน 51 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 3 5.88 19 37.25 5 9.80 24 47.06 48 94.12
ศรีธาตุ 86 0 86 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 79.07 5 5.81 13 15.12 86 100.00
วังสามหมอ 72 0 72 100.00 0 0.00 0 0.00 16 22.22 20 27.78 16 22.22 20 27.78 56 77.78
บ้านดุง 159 31 147 92.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 103 64.78 11 6.92 33 20.75 147 92.45
บ้านผือ 164 0 164 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 94 57.32 16 9.76 54 32.93 164 100.00
น้ำโสม 85 0 84 98.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 60.00 25 29.41 8 9.41 84 98.82
เพ็ญ 165 4 163 98.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 7.88 9 5.45 141 85.45 163 98.79
สร้างคอม 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 35.85 9 16.98 25 47.17 53 100.00
หนองแสง 38 0 38 100.00 0 0.00 0 0.00 12 31.58 18 47.37 0 0.00 8 21.05 26 68.42
นายูง 42 0 42 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 14.29 10 23.81 26 61.90 42 100.00
พิบูลย์รักษ์ 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 8.11 34 91.89 37 100.00
กู่แก้ว 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.41 35 94.59 37 100.00
ประจักษ์ศิลปาคม 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 19 46.34 2 4.88 11 26.83 9 21.95 22 53.66
รวม 1,892 115 1,871 98.89 11 0.58 6 0.32 85 4.49 755 39.90 178 9.41 836 44.19 1,769 93.50