รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองขอนแก่น 311 58 310 99.68 0 0.00 1 0.32 2 0.64 159 51.13 31 9.97 117 37.62 307 98.71
บ้านฝาง 75 0 75 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.33 9 12.00 33 44.00 32 42.67 74 98.67
พระยืน 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.77 41 77.36 1 1.89 9 16.98 51 96.23
หนองเรือ 149 0 138 92.62 0 0.00 0 0.00 5 3.36 63 42.28 7 4.70 63 42.28 133 89.26
ชุมแพ 135 25 135 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.96 29 21.48 16 11.85 86 63.70 131 97.04
สีชมพู 115 9 115 100.00 0 0.00 1 0.87 3 2.61 2 1.74 20 17.39 89 77.39 111 96.52
น้ำพอง 168 0 162 96.43 0 0.00 1 0.60 8 4.76 66 39.29 10 5.95 77 45.83 153 91.07
อุบลรัตน์ 71 0 71 100.00 0 0.00 1 1.41 3 4.23 24 33.80 7 9.86 36 50.70 67 94.37
กระนวน 99 24 98 98.99 0 0.00 1 1.01 0 0.00 26 26.26 27 27.27 44 44.44 97 97.98
บ้านไผ่ 115 26 99 86.09 0 0.00 1 0.87 5 4.35 30 26.09 9 7.83 54 46.96 93 80.87
เปือยน้อย 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 100.00 32 100.00
พล 132 14 132 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 51.52 17 12.88 47 35.61 132 100.00
แวงใหญ่ 52 11 52 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.85 3 5.77 5 9.62 42 80.77 50 96.15
แวงน้อย 74 0 74 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 27.03 0 0.00 54 72.97 74 100.00
หนองสองห้อง 137 7 137 100.00 0 0.00 1 0.73 2 1.46 41 29.93 22 16.06 71 51.82 134 97.81
ภูเวียง 114 6 114 100.00 0 0.00 8 7.02 10 8.77 30 26.32 5 4.39 61 53.51 96 84.21
มัญจาคีรี 118 0 118 100.00 0 0.00 1 0.85 2 1.69 40 33.90 4 3.39 71 60.17 115 97.46
ชนบท 80 0 78 97.50 0 0.00 0 0.00 1 1.25 6 7.50 28 35.00 43 53.75 77 96.25
เขาสวนกวาง 56 0 56 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.57 13 23.21 10 17.86 31 55.36 54 96.43
ภูผาม่าน 42 0 42 100.00 0 0.00 0 0.00 4 9.52 17 40.48 2 4.76 19 45.24 38 90.48
ซำสูง 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 34.29 1 2.86 22 62.86 35 100.00
โคกโพธิ์ไชย 40 0 40 100.00 0 0.00 1 2.50 0 0.00 6 15.00 4 10.00 29 72.50 39 97.50
หนองนาคำ 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 2 5.71 4 11.43 1 2.86 28 80.00 33 94.29
บ้านแฮด 46 0 46 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.35 7 15.22 37 80.43 46 100.00
โนนศิลา 46 19 38 82.61 0 0.00 1 2.17 1 2.17 11 23.91 3 6.52 22 47.83 36 78.26
เวียงเก่า 36 0 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 8.33 33 91.67 36 100.00
รวม 2,366 199 2,321 98.10 0 0.00 18 0.76 59 2.49 722 30.52 273 11.54 1,249 52.79 2,244 94.84