รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองหนองบัวลำภู 183 0 144 78.69 1 0.55 0 0.00 13 7.10 32 17.49 34 18.58 64 34.97 130 71.04
นากลาง 127 0 67 52.76 0 0.00 1 0.79 2 1.57 26 20.47 13 10.24 25 19.69 64 50.39
โนนสัง 107 0 80 74.77 0 0.00 7 6.54 8 7.48 20 18.69 3 2.80 42 39.25 65 60.75
ศรีบุญเรือง 158 0 143 90.51 0 0.00 1 0.63 6 3.80 25 15.82 6 3.80 105 66.46 136 86.08
สุวรรณคูหา 91 0 82 90.11 2 2.20 3 3.30 16 17.58 22 24.18 11 12.09 28 30.77 61 67.03
นาวัง 51 0 51 100.00 1 1.96 1 1.96 2 3.92 27 52.94 8 15.69 12 23.53 47 92.16
รวม 717 0 567 79.08 4 0.56 13 1.81 47 6.56 152 21.20 75 10.46 276 38.49 503 70.15