รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด บึงกาฬ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองบึงกาฬ 131 1 129 98.47 1 0.76 8 6.11 40 30.53 54 41.22 12 9.16 14 10.69 80 61.07
พรเจริญ 58 11 58 100.00 0 0.00 0 0.00 4 6.90 19 32.76 10 17.24 25 43.10 54 93.10
โซ่พิสัย 95 0 95 100.00 0 0.00 1 1.05 18 18.95 32 33.68 15 15.79 29 30.53 76 80.00
เซกา 136 8 136 100.00 3 2.21 11 8.09 25 18.38 31 22.79 10 7.35 56 41.18 97 71.32
ปากคาด 64 0 64 100.00 0 0.00 1 1.56 13 20.31 25 39.06 9 14.06 16 25.00 50 78.13
บึงโขงหลง 57 0 56 98.25 0 0.00 0 0.00 1 1.75 14 24.56 13 22.81 28 49.12 55 96.49
ศรีวิไล 51 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 6 11.76 31 60.78 1 1.96 13 25.49 45 88.24
บุ่งคล้า 25 0 25 100.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 9 36.00 12 48.00 23 92.00
รวม 617 20 614 99.51 4 0.65 22 3.57 108 17.50 208 33.71 79 12.80 193 31.28 480 77.80