รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ชัยภูมิ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชัยภูมิ 250 0 249 99.60 11 4.40 3 1.20 17 6.80 96 38.40 45 18.00 77 30.80 218 87.20
บ้านเขว้า 88 0 84 95.45 0 0.00 19 21.59 14 15.91 27 30.68 0 0.00 24 27.27 51 57.95
คอนสวรรค์ 103 0 103 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 5.83 7 6.80 90 87.38 103 100.00
เกษตรสมบูรณ์ 144 0 144 100.00 9 6.25 3 2.08 41 28.47 49 34.03 10 6.94 32 22.22 91 63.19
หนองบัวแดง 130 0 130 100.00 0 0.00 1 0.77 7 5.38 55 42.31 19 14.62 48 36.92 122 93.85
จัตุรัส 119 0 89 74.79 0 0.00 0 0.00 9 7.56 38 31.93 23 19.33 19 15.97 80 67.23
บำเหน็จณรงค์ 95 0 95 100.00 72 75.79 0 0.00 0 0.00 23 24.21 0 0.00 0 0.00 23 24.21
หนองบัวระเหว 58 0 53 91.38 0 0.00 0 0.00 5 8.62 13 22.41 0 0.00 35 60.34 48 82.76
เทพสถิต 92 0 68 73.91 0 0.00 0 0.00 28 30.43 40 43.48 0 0.00 0 0.00 40 43.48
ภูเขียว 154 0 155 100.65 0 0.00 3 1.95 25 16.23 81 52.60 4 2.60 42 27.27 127 82.47
บ้านแท่น 66 0 61 92.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 21.21 14 21.21 33 50.00 61 92.42
แก้งคร้อ 126 8 126 100.00 0 0.00 6 4.76 19 15.08 64 50.79 11 8.73 26 20.63 101 80.16
คอนสาร 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 9.41 2 2.35 75 88.24 85 100.00
ภักดีชุมพล 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 97.87 1 2.13 0 0.00 47 100.00
เนินสง่า 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.08 20 41.67 9 18.75 18 37.50 47 97.92
ซับใหญ่ 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 59.46 11 29.73 4 10.81 37 100.00
รวม 1,642 8 1,574 95.86 92 5.60 35 2.13 166 10.11 602 36.66 156 9.50 523 31.85 1,281 78.01