รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี 157 71 155 98.73 0 0.00 2 1.27 2 1.27 46 29.30 40 25.48 65 41.40 151 96.18
ศรีเมืองใหม่ 121 0 120 99.17 7 5.79 0 0.00 2 1.65 16 13.22 0 0.00 95 78.51 111 91.74
โขงเจียม 54 0 52 96.30 0 0.00 0 0.00 1 1.85 29 53.70 2 3.70 20 37.04 51 94.44
เขื่องใน 183 0 151 82.51 1 0.55 0 0.00 0 0.00 38 20.77 17 9.29 95 51.91 150 81.97
เขมราฐ 123 0 123 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.44 0 0.00 58 47.15 62 50.41 120 97.56
เดชอุดม 238 5 238 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53 22.27 42 17.65 143 60.08 238 100.00
นาจะหลวย 76 0 64 84.21 0 0.00 0 0.00 10 13.16 13 17.11 23 30.26 18 23.68 54 71.05
น้ำยืน 102 0 99 97.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 14.71 1 0.98 83 81.37 99 97.06
บุณฑริก 127 0 126 99.21 0 0.00 0 0.00 17 13.39 66 51.97 11 8.66 32 25.20 109 85.83
ตระการพืชผล 234 0 234 100.00 0 0.00 0 0.00 22 9.40 53 22.65 56 23.93 103 44.02 212 90.60
กุดข้าวปุ้น 75 0 75 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 61.33 7 9.33 22 29.33 75 100.00
ม่วงสามสิบ 158 7 158 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 21.52 75 47.47 49 31.01 158 100.00
วารินชำราบ 192 28 192 100.00 0 0.00 0 0.00 2 1.04 92 47.92 10 5.21 88 45.83 190 98.96
พิบูลมังสาหาร 180 17 180 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 70 38.89 28 15.56 82 45.56 180 100.00
ตาลสุม 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 6 10.17 34 57.63 9 15.25 10 16.95 53 89.83
โพธิ์ไทร 71 0 71 100.00 0 0.00 1 1.41 4 5.63 51 71.83 0 0.00 15 21.13 66 92.96
สำโรง 108 0 108 100.00 0 0.00 0 0.00 6 5.56 71 65.74 18 16.67 13 12.04 102 94.44
ดอนมดแดง 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.13 0 0.00 23 48.94 23 48.94 46 97.87
สิรินธร 76 0 76 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.32 4 5.26 6 7.89 65 85.53 75 98.68
ทุ่งศรีอุดม 52 0 52 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 36.54 12 23.08 21 40.38 52 100.00
นาเยีย 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 8.57 3 8.57 29 82.86 35 100.00
นาตาล 64 0 64 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 100.00 64 100.00
เหล่าเสือโก้ก 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.64 5 9.09 13 23.64 35 63.64 53 96.36
สว่างวีระวงศ์ 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 55.93 3 5.08 23 38.98 59 100.00
น้ำขุ่น 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53 96.36 0 0.00 2 3.64 55 100.00
รวม 2,701 128 2,648 98.04 8 0.30 3 0.11 79 2.92 844 31.25 457 16.92 1,257 46.54 2,558 94.71