รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ 165 0 156 94.55 12 7.27 2 1.21 12 7.27 57 34.55 21 12.73 52 31.52 130 78.79
ยางชุมน้อย 80 1 56 70.00 0 0.00 0 0.00 8 10.00 0 0.00 24 30.00 24 30.00 48 60.00
กันทรารมย์ 175 0 148 84.57 0 0.00 3 1.71 16 9.14 51 29.14 4 2.29 74 42.29 129 73.71
กันทรลักษ์ 279 0 182 65.23 0 0.00 7 2.51 44 15.77 71 25.45 21 7.53 39 13.98 131 46.95
ขุขันธ์ 276 11 176 63.77 2 0.72 1 0.36 4 1.45 56 20.29 10 3.62 103 37.32 169 61.23
ไพรบึง 80 1 80 100.00 1 1.25 0 0.00 12 15.00 21 26.25 14 17.50 32 40.00 67 83.75
ปรางค์กู่ 141 0 141 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.84 71 50.35 13 9.22 53 37.59 137 97.16
ขุนหาญ 145 5 145 100.00 0 0.00 4 2.76 36 24.83 33 22.76 6 4.14 66 45.52 105 72.41
ราษีไศล 190 12 114 60.00 0 0.00 0 0.00 12 6.32 18 9.47 16 8.42 68 35.79 102 53.68
อุทุมพรพิสัย 232 8 232 100.00 2 0.86 2 0.86 15 6.47 113 48.71 42 18.10 58 25.00 213 91.81
บึงบูรพ์ 25 0 25 100.00 0 0.00 1 4.00 13 52.00 1 4.00 1 4.00 9 36.00 11 44.00
ห้วยทับทัน 81 0 50 61.73 0 0.00 1 1.23 2 2.47 15 18.52 3 3.70 29 35.80 47 58.02
โนนคูณ 80 2 62 77.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 61.25 6 7.50 7 8.75 62 77.50
ศรีรัตนะ 90 0 90 100.00 0 0.00 0 0.00 11 12.22 10 11.11 4 4.44 65 72.22 79 87.78
น้ำเกลี้ยง 75 0 75 100.00 0 0.00 2 2.67 6 8.00 34 45.33 4 5.33 29 38.67 67 89.33
วังหิน 126 0 126 100.00 0 0.00 1 0.79 17 13.49 36 28.57 31 24.60 41 32.54 108 85.71
ภูสิงห์ 86 0 86 100.00 0 0.00 0 0.00 31 36.05 32 37.21 10 11.63 13 15.12 55 63.95
เมืองจันทร์ 52 0 52 100.00 0 0.00 2 3.85 1 1.92 3 5.77 36 69.23 10 19.23 49 94.23
เบญจลักษ์ 67 0 67 100.00 0 0.00 0 0.00 10 14.93 7 10.45 11 16.42 39 58.21 57 85.07
พยุห์ 66 7 66 100.00 0 0.00 0 0.00 5 7.58 32 48.48 8 12.12 21 31.82 61 92.42
โพธิ์ศรีสุวรรณ 80 0 80 100.00 0 0.00 2 2.50 2 2.50 28 35.00 7 8.75 41 51.25 76 95.00
ศิลาลาด 44 0 44 100.00 0 0.00 0 0.00 3 6.82 6 13.64 2 4.55 33 75.00 41 93.18
รวม 2,635 47 2,253 85.50 17 0.65 28 1.06 264 10.02 744 28.24 294 11.16 906 34.38 1,944 73.78