รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุรินทร์ 301 32 290 96.35 2 0.66 1 0.33 31 10.30 156 51.83 39 12.96 61 20.27 256 85.05
ชุมพลบุรี 123 6 46 37.40 0 0.00 3 2.44 8 6.50 28 22.76 7 5.69 0 0.00 35 28.46
ท่าตูม 165 12 146 88.48 0 0.00 2 1.21 7 4.24 13 7.88 10 6.06 114 69.09 137 83.03
จอมพระ 104 11 105 100.96 0 0.00 0 0.00 9 8.65 28 26.92 14 13.46 54 51.92 96 92.31
ปราสาท 234 17 234 100.00 0 0.00 2 0.85 6 2.56 101 43.16 34 14.53 91 38.89 226 96.58
กาบเชิง 86 0 44 51.16 1 1.16 0 0.00 2 2.33 30 34.88 0 0.00 11 12.79 41 47.67
รัตนบุรี 162 0 162 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 19.14 131 80.86 162 100.00
สนม 78 6 78 100.00 0 0.00 1 1.28 11 14.10 57 73.08 5 6.41 4 5.13 66 84.62
ศีขรภูมิ 228 8 228 100.00 0 0.00 4 1.75 19 8.33 102 44.74 33 14.47 70 30.70 205 89.91
สังขะ 186 21 172 92.47 9 4.84 1 0.54 19 10.22 78 41.94 13 6.99 52 27.96 143 76.88
ลำดวน 51 0 46 90.20 0 0.00 1 1.96 0 0.00 27 52.94 3 5.88 15 29.41 45 88.24
สำโรงทาบ 100 0 100 100.00 0 0.00 0 0.00 3 3.00 15 15.00 14 14.00 68 68.00 97 97.00
บัวเชด 68 0 68 100.00 0 0.00 2 2.94 3 4.41 57 83.82 2 2.94 4 5.88 63 92.65
พนมดงรัก 55 0 43 78.18 0 0.00 1 1.82 2 3.64 16 29.09 4 7.27 20 36.36 40 72.73
ศรีณรงค์ 62 0 40 64.52 0 0.00 0 0.00 3 4.84 15 24.19 0 0.00 22 35.48 37 59.68
เขวาสินรินทร์ 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 6 10.91 10 18.18 14 25.45 25 45.45 49 89.09
โนนนารายณ์ 68 0 68 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.47 1 1.47 6 8.82 60 88.24 67 98.53
รวม 2,126 113 1,925 90.55 12 0.56 18 0.85 130 6.11 734 34.52 229 10.77 802 37.72 1,765 83.02