รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสระแก้ว 123 16 122 99.19 0 0.00 0 0.00 1 0.81 18 14.63 16 13.01 87 70.73 121 98.37
คลองหาด 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 26.76 18 25.35 34 47.89 71 100.00
ตาพระยา 64 0 45 70.31 0 0.00 1 1.56 1 1.56 8 12.50 1 1.56 34 53.13 43 67.19
วังน้ำเย็น 84 10 76 90.48 0 0.00 0 0.00 1 1.19 53 63.10 4 4.76 18 21.43 75 89.29
วัฒนานคร 115 0 115 100.00 0 0.00 0 0.00 15 13.04 54 46.96 23 20.00 23 20.00 100 86.96
อรัญประเทศ 114 18 114 100.00 0 0.00 3 2.63 5 4.39 21 18.42 9 7.89 76 66.67 106 92.98
เขาฉกรรจ์ 71 0 19 26.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 26.76 0 0.00 0 0.00 19 26.76
โคกสูง 41 0 41 100.00 0 0.00 1 2.44 2 4.88 15 36.59 4 9.76 19 46.34 38 92.68
วังสมบูรณ์ 48 0 47 97.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.25 5 10.42 39 81.25 47 97.92
รวม 731 44 650 88.92 0 0.00 5 0.68 25 3.42 210 28.73 80 10.94 330 45.14 620 84.82