รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด นครนายก
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครนายก 126 26 65 51.59 0 0.00 0 0.00 12 9.52 33 26.19 8 6.35 12 9.52 53 42.06
ปากพลี 51 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านนา 116 0 84 72.41 0 0.00 3 2.59 11 9.48 58 50.00 3 2.59 9 7.76 70 60.34
องครักษ์ 116 1 10 8.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.86 9 7.76 0 0.00 10 8.62
รวม 409 35 159 38.88 0 0.00 3 0.73 23 5.62 92 22.49 20 4.89 21 5.13 133 32.52